Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, Ν.Π.Ι.Δ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για απασχόληση ως

Ψυχολόγο στο Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ (Τμήμα ΙΙ- Παιδιά ηλικίας 2-10 ετών)

Θα εκτιμηθεί η γνώση και εμπειρία στον αυτισμό. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται μόνον εφόσον είναι συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης, με ελάχιστη διάρκεια σπουδών ένα χρόνο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1.Απλή αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία.
2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού σπουδών
3.Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος
4.Πλήρες βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο (εφόσον υπάρχουν) από αποδεικτικά εμπειρίας από εργασία ή συστατικές επιστολές
5.Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι Τετάρτη 14/12/2016 (α) την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@autismthessaly.gr, (β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση Δημοκρατίας 115, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα.

Πληροφορίες
κα Κλείτσα
τηλ. 2410-613112 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10.00 – 14.00.