Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονικά Υπεύθυνο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονικά Υπεύθυνο

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, Ν.Π.Ι.Δ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για απασχόληση στο Οικοτροφείο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ως
Επιστημονικά Υπεύθυνο (κατά προτίμηση απόφοιτοι Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών)
Απαιτούμενα προσόντα: γνώση και εμπειρία στον αυτισμό, προηγούμενη εμπειρία σε στεγαστική ή άλλη δομή ψυχικής υγείας, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών.
Θα εκτιμηθούν: προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ειδική αγωγή ή στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1. Απλή αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού σπουδών
3. Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος
4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο (εφόσον υπάρχουν) από αποδεικτικά εμπειρίας από εργασία ή συστατικές επιστολές
5. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι Παρασκευή 21/07/2017 (α) την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@autismthessaly.gr, (β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση Δημοκρατίας 115, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα.
Πληροφορίες: κα Κλείτσα, τηλ. 2410-613112 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10.00 – 14.00