ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΑΦ

(Σημείωση: όπου αναφέρεται μόνο άρθρ/πργρ. χωρίς αναφορά σε Νόμο,
αφορούν στο βασικό Νόμο της ειδικής αγωγής 3699/2008.)

Η παροχή δημόσιας, δωρεάν και υποχρεωτικής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ) σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία ρυθμίζεται από τον Ν.3699/2008 με πλήθος τροπολογιών των διατάξεών του από μεταγενέστερα νομοθετήματα, (Ν. 3966/2011,Ν 4186/ 2013, Ν. 4115/2013) όπως παρατίθενται στο παρόν κείμενο, καθώς και με την έκδοση ετήσιων εγκυκλίων του ΥΠΕΠΘ. (άρθρ. 1, πργρ. 1 & άρθρ. 2, πργρ. 1) (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΠΘ με Αρ.Πρωτ. 86699 / Δ3/25-5-2018 για Παράλληλη Στήριξη, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό κλπ για το σχολικό έτος 2018-2019).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Τα παιδιά με ΔΑΦ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) δικαιούνται την παροχή δημόσιας δωρεάν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης τους, όπως προβλέπεται από τους νόμους.

Τα παιδιά με ΔΑΦ μπορεί να φοιτούν

 • σε Γενικά σχολεία με υποστήριξη ανάλογη των εκπαιδευτικών αναγκών τους: σε Τάξεις Ένταξης ή εντός της Τάξης με Παράλληλη Στήριξη ή Ειδικό Βοηθό ή Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Σχολικό Νοσηλευτή (αρθρ.2,πργρ. 2&3)
 • σε Σχολικές Μονάδες Eιδικής Aγωγής και Eκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) (αρθρ.2,πργρ. 2&3)
 • σε σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων (πργρ4β,αρθρ.6) στο σπίτι με κατ΄οίκον διδασκαλία (πργρ 5, αρθρ.6).

ΗΛΙΚΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (αρθρ.8)

 • Η φοίτηση σε Γενικό ή ειδικό σχολείο όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική σε όλη τη χώρα. Για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.(ν. 4521/2018 αρθρ.33 πργρ γ)
 • Η φοίτηση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) σε Γενικό σχολείο ακολουθεί τα ηλικιακά όρια που αφορούν την Γενική αγωγή, με εξαίρεση την έναρξη φοίτησης στο Γενικό Δημοτικό σχολείο, που μπορεί να παραταθεί στα 7 χρόνια
 • Η φοίτηση σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ξεκινά υποχρεωτικά από την ηλικία των 4 ετών (κατά Δήμους) έως την ηλικία 6 ετών στο Ειδικό νηπιαγωγείο (ή έως 7 ετών το ανώτερο με παράταση παραμονής ενός έτους με απόφαση του ΚΕΔΔΥ) και στο Ειδικό Δημοτικό από την ηλικία των 6 ετών έως την ηλικία των 14 ετών (ή των 15 ετών το ανώτερο με παράταση ενός έτους με απόφαση του ΚΕΔΔΥ). Σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ( Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΕΕΕΚ) φοιτούν μαθητές από την ηλικία των 14 έως 23 ετών.

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΑΦ (αρθρ.6)

Οι μαθητές με ΔΑΦ μπορεί να φοιτούν:

1. Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου - μαθητές με ήπιες δυσκολίες (Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με ΔΑΦ ο μέγιστος αριθμός μαθητών του τμήματος μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους, πργρ.15. αρθρ 28, Ν 4186/ 2013). Οι μαθητές υποστηρίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ, την ΕΔΕΑΥ, τους σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Οι μαθητές στα γενικά σχολεία, μπορεί να υποστηρίζονται επίσης:

Α) από εκπαιδευτικό ΕΑΕ με παράλληλη στήριξη (ΠΣ) για μαθητές

α) που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, β) για μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή γ) όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ ή μετά από προσφυγή των γονέων κατά της απόφασης του ΚΕΔΔΥ, η Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της οικείας Περιφερ. Δ/νσης Εκπαίδευσης με γραπτή γνωμάτευση που καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης (πργρ1β, αρθρ.6).

Η αίτηση για παράλληλη στήριξη, είτε παρέχεται για πρώτη φορά είτε πρόκειται για ανανέωση από την προηγούμενη χρονιά, υποβάλλεται από τον γονέα μαζί με την γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ προς τη διεύθυνση του σχολείου.

Ο χρόνος υποβολής αίτησης για παράλληλη στήριξη ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού στο σχολείο μέχρι την 20ή Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Β) από Ειδικό Βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Το ΚΕΔΔΥ δύναται να εισηγείται την υποστήριξη του μαθητή με ειδικό βοηθό. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι : α) Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου, β) Βιογραφικό και Ποινικό Μητρώο του προτεινόμενου από την οικογένεια του μαθητή για την υλοποίηση της υποστήριξης και γ) Σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων, με καταγραφή σε σχετικό πρακτικό. Για την έγκριση της υποστήριξης από ειδικό βοηθό δεν τίθεται προθεσμία (πργρ.4 αρθρ.7) (πργρ 17 & 18,,αρθρ 28, Ν. 4186/2013) ( ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΠΘ86699 /Δ3/25-5-2018)

Γ) από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για μαθητές με ΔΑΦ που φοιτούν χωρίς ΠΣ και χρειάζονται στήριξη σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων. Οι αιτήσεις για ΕΒΠ μαζί με την γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ για ΕΒΠ, υποβάλλονται από τον γονέα στη διεύθυνση του σχολείου από την ημερομηνία εγγραφής έως και την λήξη του διδακτικού έτους. (πργρ. 5β,αρθρ.56, Ν. 3966/2011).

Δ) από Σχολικό Νοσηλευτή για μαθητές που χρήζουν υποστήριξης ανάλογης με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή πχ λόγω επιληψίας σε συννοσηρότητα με ΔΑΦ. Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή στη Διεύθυνση του σχολείου προσκομίζοντας την γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.(πργρ16, αρθρ.28. Ν4186/2013)

Σε περίπτωση που παρά την εισήγηση του ΚΕΔΔΥ για ΠΣ, ΕΒΠ ή Δημόσιου Νοσοκομείου για Σχ. Νοσηλευτή και παρά την ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης, δεν σταλθεί εκπαιδευτικός ΕΑΕ, ΕΒΠ, Σχ. Νοσηλευτής, για να υποστηρίξει τον μαθητή ή διορισθεί για λιγότερες ώρες ΠΣ από αυτές που ορίζει η εισήγηση του ΚΕΔΔΥ(ονομάζεται Μερική ΠΣ), τότε ο γονέας αρχικά απευθύνεται στον Δ/ντή Εκπαίδευσης ( Α/θμιας ή Β/θμιας), τον Προϊστάμενο του ΚΕΔΔΥ καθώς και στους σχολικούς συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής ζητώντας την άμεση υποστήριξη του μαθητή. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η υποστήριξη του παιδιού από την κατάλληλη ειδικότητα σε εύλογο χρονικό διάστημα, απευθύνεται εγγράφως στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ κοινοποιώντας το έγγραφο σε όλους τους ανωτέρω. Η επιλογή για το πόσες ώρες και σε ποια παιδιά θα τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ που στέλνει το Υπουργείο, γίνεται με απόφαση του Δ/ντή Εκπαίδευσης από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω με κριτήρια, που καθορίζονται από Εγκύκλιο του Υπουργείου
( Αρ. Πρωτ. 161134/Γ6/7-10-2014 «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΣ»).2. Σε Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με κατ΄ελάχιστον 3 έως 12 μαθητές, με (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων: α) Κοινό με τους συμμαθητές τους αλλά και εξειδικευμένο πρόγραμμα το οποίο για κάθε μαθητή δεν θα υπερβαίνει τις 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εντός της τάξης Ένταξης, ενώ τις υπόλοιπες ώρες του σχολικού ωραρίου ο μαθητής παραμένει στην Γενική Τάξη β) Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου.

Στα ΤΕ μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του σχολικού συμβούλου ΕΑΕ. .(πργρ.1γ, αρθρ 6)

3. Σε Σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) (αρθρ.8)

Α) Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν :

α) νηπιαγωγεία ΕΑΕ για μαθητές με έναρξη φοίτησης υποχρεωτικά από το τέταρτο 4ο (κατά Δήμους) και μέχρι το αργότερο το έβδομο (7ο) έτος της ηλικίας τους.(αρθρ. 8) (Ν. 4521 / 2018 αθρ.33 πργρ γ)

β) τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους(ή των 15 ετών το ανώτερο με παράταση ενός έτους με απόφαση του ΚΕΔΔΥ).

Β) Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν:

(στις παρακάτω ΣΜΕΑΕ η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και πέραν του εικοστού τρίτου(23ου) έτους της ηλικίας τους)

α) Τα γυμνάσια ΕΑΕ και Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ) για μαθητές μέχρι το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους

β) Τα λύκεια ΕΑΕ και Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ). (όλα τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α’ βαθμίδας και τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β’ βαθμίδας, μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια αντίστοιχα πργρ2γ,αρθρ.56, Ν 3966/2011.)

γ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), στα οποία η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια.

Για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν :α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικεία αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης.(πργρ.3, αρθρ.6)

Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ γίνεται με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.(πργρ.6,αρθρ.8) Ορισμένα ειδικά σχολεία λειτουργούν με πρόγραμμα ολοημέρου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα με τη δημόσια δωρεάν μεταφορά του μαθητή ή με την παραμονή του στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου, αρχικά απευθύνεστε προφορικά στον Δ/ντή του σχολείου, στη Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και στον Δ/ντή Εκπαίδευσης και εάν δεν καλυφθεί ο μαθητής, απευθύνεστε εγγράφως στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘΑ με κοινοποίηση σε όλους τους ανωτέρω.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Αποτελεί ευθύνη του γονέα / κηδεμόνα έναντι του Νόμου, η νομοθετικά υποχρεωτική φοίτηση του παιδιού

 • στο Νηπιαγωγείο από την ηλικία των 4 (κατά Δήμους) έως το ανώτερο 7 ετών,
 • στο Δημοτικό από την ηλικία των 6 έως το ανώτερο 15 ετών
 • στο Γυμνάσιο από την ηλικία των 14 έως το ανώτερο 19 ετών ή σε κάποιο από τα παραπάνω αναφερόμενα εκπαιδευτικά πλαίσια (τμήματα σε νοσοκομεία, κατ΄οίκον κλπ).

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΟ, ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ή ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ή ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) η μετά από προσφυγή ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ , γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ (πργρ.4, αρθρ.6) (πργρ. 14 & 18, αρθρ 28, Ν. 4186/2013) ( ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΠΘ 86699 /Δ3/25-5-2018).

ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ή ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ Ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΑΕ(πργρ 1γ υποπεριπτωση αα , αρθρ.6).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΑΦ

Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς.(αρθρ.4)

Η διάγνωση, η αξιολόγηση και η υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) πραγματοποιείται από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), την Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) (παρ. 4α του αρθ 39 του Ν. 4115/2013) και τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) του Υπουργείου Υγείας. Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες αυτές υπηρεσίες( πργρ.5 αρθρ.5)

ΚΕΔΔΥ.(αρθρ.4)

Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους.

Υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.( παρ. 22 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013).

Έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

 • τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 • την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης ΕΠΕ (στο σχεδιασμό αυτών συμμετέχει και ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή, μετά από πρόσκληση του οικείου ΚΕΔΔΥ αλλά η άποψη του γονέα ή κηδεμόνα δεν είναι δεσμευτική. πργρ.5, αρθρο 6),
 • τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και τεχνικών οργάνων,
 • την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες,
 • την εισήγηση για την κατάταξη, εγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ΕΑΕ.

Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή ή με τους γονείς/κηδεμόνες του , οι γονείς έχουν δικαίωμα προσφυγής σε Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ. Η ΕΔΕΑ είναι πενταμελής επιτροπή και αποτελείται από σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής, τον Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, έναν λογοθεραπευτή, έναν ψυχολόγο, και έναν ειδικό παιδαγωγό. Εδρεύει σε κάθε Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης και συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ η οικογένεια του μαθητή μπορεί να επιλέξει και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΕΔΕΑ χωρίς δικαίωμα ψήφου, με αμοιβή που καταβάλλεται από το Δημόσιο. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς δεν προσφύγουν στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ(πργρ.4, αρθρ.6) (πργρ. 14 & 18, αρθρ 28, Ν. 4186/2013)

ΕΔΕΑΥ (πργρ.4α, αρθρ.39, Ν.4115/2013)

Αποτελούν πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και λειτουργούν, εφόσον έχουν συσταθεί με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης και στελεχωθεί με το προβλεπόμενο προσωπικό.

Έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση,
 • διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας,
 • παρακολουθεί την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ),
 • παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ.

Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργεί ΕΔΕΑΥ, εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας ΕΔΕΑΥ και όχι με πρωτοβουλία των γονέων του μαθητή. Στις περιπτώσεις σχολείων όπου δεν λειτουργεί ΕΔΕΑΥ, το αίτημα διάγνωσης/αξιολόγησης στο ΚΕΔΔΥ υποβάλλουν οι γονείς ( πργρ2ε, υποπερ. ηη, αρθρ. 4)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΚΕΔΔΥ

 1. Αν το παιδί δεν έχει εγγραφεί ακόμα σε σχολείο, οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΕΔΔΥ μαζί με όλες τις γνωματεύσεις, ιατρικές εξετάσεις κλπ.
 2. Αν το παιδί φοιτά ήδη στο σχολείο και χρειάζεται διάγνωση, αξιολόγηση κλπ, τότε
  • εάν υπάρχει ΕΔΕΑΥ στο σχολείο, η παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ γίνεται από την ΕΔΕΑΥ εφόσον πρώτα έχει γίνει προσπάθεια κάλυψης των αναγκών του από το σχολείο (ενδοσχολική) σε συνεργασία με την οικογένεια και τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής
  • αν δεν υπάρχει ΕΔΕΑΥ στο σχολείο, οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΕΔΔΥ μαζί με όλες τις γνωματεύσεις, ιατρικές εξετάσεις κλπ. (εάν υπάρχει ήδη διάγνωση)
 3. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη σειρά πρωτοκόλλησης τους. Σε περιπτώσεις που τίθεται αποκλειστική προθεσμία για υποβολή αξιολογήσεων, όπως για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ή παράλληλη στήριξη, οι αντίστοιχες αιτήσεις είναι δυνατόν να εξετάζονται κατά προτεραιότητα.
 4. Στη διαδικασία διάγνωσης-αξιολόγησης του ΚΕΔΔΥ συμμετέχουν οι ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού, του Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και του Ψυχολόγου του Λογοθεραπευτή και του Παιδοψυχιάτρου που υπηρετούν στο ΚΕΔΔΥ. Ο μαθητής μπορεί να χρειαστεί να προσέλθει μαζί με το γονέα του μερικές φορές για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
 5. Με την ολοκλήρωση της διάγνωσης-αξιολόγησης από τους ειδικούς, συντάσσεται γνωμάτευση μετά από συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας και ακολουθεί η γραπτή και προφορική ενημέρωση κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερώνεται ο γονέας λεπτομερώς για όλα τα αξιολογικά δεδομένα που οδήγησαν τη διεπιστημονική ομάδα στη σύνταξη της γνωμάτευσης και στη πρόταση για το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης, παράλληλη στήριξη, κλπ). Το ΚΕΔΔΥ μπορεί να προχωρήσει στη εκπόνηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος όπου κριθεί απαραίτητο. Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ έχουν μόνιμη ισχύ εκτός και αν έχει καθοριστεί επαναξιολόγηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υποχρεωτικά στην αλλαγή βαθμίδας εκπαίδευσης από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια.
 6. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή και τη παραλαβή της γνωμάτευσης από το γονέα και παραδίδεται με δική του ευθύνη στο σχολείο του μαθητή.
 7. Οι γονείς δύνανται σε περίπτωση μη αποδοχής της διάγνωσης και της πρότασης για το σχολικό πλαίσιο (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης), να απευθυνθούν σε πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο εάν λειτουργεί στην Περιφέρεια που κατοικούν, και σε κάθε περίπτωση στην δευτεροβάθμια πενταμελή επιτροπή ( ΕΔΕΑ) που εδρεύει στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης της κατοικίας τους.
 8. Γενικά, για κάθε περίπτωση καταθέστε τα αιτήματά σας εγγράφως και συμβουλευτείτε την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε υποστήριξη από το Συνήγορο του Παιδιού, την ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ ή συλλόγους γονέων.

Για οποιαδήποτε απορία σας, συμπληρώστε και αποστείλτε την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας,
και σύντομα θα σας απαντήσουμε.

Φόρμα Υποβολής Ερωτημάτων