Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης της ΕΣΑμεΑ για νέους 18-29 άνεργους με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης της ΕΣΑμεΑ για νέους 18-29 άνεργους με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) είναι δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικά ωφελούμενους άνεργους νέους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (NEETs), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στις δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.