ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο διαδικτυακός τόπος www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/) ανήκει στον μη κερδοσκοπικό σύλλογο με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ν. Λάρισας» (εφ’ εξής Σύλλογος). Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του Συλλόγου www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/)  προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων χρήσης. Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των παρόντων γενικών όρων χρήσης αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ του Συλλόγου και του χρήστη/επισκέπτη. Συνεπώς παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά τους γενικούς όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/). Η πλοήγηση, παραμονή και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά έμπρακτη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης του www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/). Συνεπώς σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποιον ή κάποιους από τους όρους χρήσης, παρακαλείσθε να διακόψετε την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Ο Σύλλογος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του. Ωστόσο δεν εγγυάται, ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανένα σφάλμα ή απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλα λογισμικά ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Σύλλογος δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται στον διαδικτυακό τόπο www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/). Ως προς τις παρεχόμενες πληροφορίες ο Σύλλογος δεν ευθύνεται για λάθη, που δεν ήτανε δυνατόν να προβλεφθούν ή για λάθη που προέκυψαν ακούσια ή λάθη, που οφείλονται στην διακοπή λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου ή λάθη, που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/) αποδέχονται ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων χρήσεως του παρόντος του διαδικτυακού τόπου και συμμορφώνονται πλήρως με το περιεχόμενο τους. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια τους.

 1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/) μπορούνε μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) να κατευθύνονται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η παραπομπή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν συνιστά σε καμία περίπτωση υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου  που οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων δημοσιεύουνε ή αναρτούνε. Το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων διαμορφώνεται με την αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους και ο Σύλλογος δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την χρήση τους ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα, την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και την ποιότητα του περιεχομένου των εν λόγω διαδικτυακών τόπων. Ο χρήστης/επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους με αποκλειστικά δική του ευθύνη και αποδέχεται, ότι με την επίσκεψη του σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον διαδικτυακό τόπο www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/) και πλέον υπόκειται αποκλειστικά στους όρους χρήσης αυτών των διαδικτυακών τόπων (ήτοι των διαδικτυακών τόπων τρίτων).

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το συνολικό περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/) αποτελεί ιδιοκτησία του Συλλόγου και διέπεται από τις κείμενες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του διαδικτυακού τόπου του Συλλόγου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου του Συλλόγου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν της προηγούμενης γραπτής άδειας του Συλλόγου ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων ή προσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου για τις ανωτέρω ενέργειες. Τα ονόματα, εικόνες και διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν τον Σύλλογο προστατεύονται από τις ισχύουσες ελληνικές και ενωσιακές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνιση τους στον διαδικτυακό τόπο www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/) δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ   

Οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/) υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το σύνολο των κείμενων εθνικών και ενωσιακών διατάξεων και το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης και συνεπώς να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδεχομένως να προκαλέσουν οποιαδήποτε μορφή βλάβης (υλική ή ηθική) ή οποιαδήποτε μορφή δυσλειτουργίας είτε στον διαδικτυακό τόπο www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/) είτε σε άλλους χρήστες/επισκέπτες ή άλλα τρίτα πρόσωπα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/) δηλώνουν ρητά, ότι είναι άνω των 18 ετών, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και συμφωνούν ανεπιφύλακτα, ότι θα χρησιμοποιούν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε ο ίδιος ο Σύλλογος το κρίνει αναγκαίο, να προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση των παρόντων γενικών όρων χρήσης του διαδικτυακού τόπου σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Σύλλογος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/) για τυχόν τροποποιήσεις. Η ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο των τροποποιήσεων θα πραγματοποιείται μέσα από τον διαδικτυακό τόπο www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/) και θα αποτελεί περιεχόμενο των παρόντων γενικών όρων χρήσης.

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε ο ίδιος ο Σύλλογος το κρίνει αναγκαίο, να προβαίνει σε τροποποίηση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις, αναλαμβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών/επισκεπτών.

Εάν κάποιος χρήστης/επισκέπτης δεν συμφωνεί με κάποιον ή κάποιους από τους όρους της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εμπεριέχονται στον διαδικτυακό τόπο www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/), παρακαλείται να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του  διαδικτυακού τόπου www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/). 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Το σύνολο των παρόντων γενικών όρων χρήσης του διαδικτυακού τόπου του Συλλόγου, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του χρήστη/επισκέπτη διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά από το ελληνικό Δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Λάρισας.

Η μη άσκηση ή μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, που απορρέει από του παρόντες όρους δεν συνιστά σε καμία περίπτωση σιωπηρή παραίτηση ή ρητή παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που ορίζει ο νόμος καθώς ο Σύλλογος  δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα του οποτεδήποτε ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ CROWDFUNDING – ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους κάτωθι δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τις κοινωφελείς δράσεις CROWDFUNDING ήτοι της συμμετοχικής χρηματοδότησης διαφόρων δράσεων του Συλλόγου και βεβαιωθείτε, ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων διότι η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες, που αφορούν τις κοινωφελείς δράσεις CROWDFUNDING ήτοι της συμμετοχικής χρηματοδότησης διαφόρων δράσεων του Συλλόγου, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή σας των όρων αυτών, την συναίνεση και συγκατάθεση σας συνολικά με το περιεχόμενο τους. Συνεπώς, εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα.

 1. ΟΡΟΙ

Ο διαδικτυακός τόπος www.autismthessaly.gr (https://www.autismthessaly.gr/), που ανήκει στον μη κερδοσκοπικό σύλλογο με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ν. Λάρισας» μέσω τεχνολογικά προηγμένων υποδομών και εφαρμογών λογισμικού μπορεί να προσφέρει σε όλους τους χρήστες/επισκέπτες υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν την συμμετοχή σε κοινωφελείς δράσεις CROWDFUNDING ήτοι συμμετοχικής χρηματοδότησης διαφόρων δράσεων του Συλλόγου υπό τους κατωτέρω όρους χρήσης. Ο Σύλλογος, οποτεδήποτε ο ίδιος ο Σύλλογος το κρίνει αναγκαίο,  διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων, που αφορούν την συμμετοχή σε κοινωφελείς δράσεις CROWDFUNDING σύμφωνα με τις ανάγκες του Συλλόγου, το περιεχόμενο των κείμενων εθνικών και ενωσιακών διατάξεων και τα χρηστά και συναλλακτική ήθη.

Ο χρήστης κατά την επίσκεψη του στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, που αφορά την συμμετοχή σε κοινωφελείς δράσεις CROWDFUNDING, θα έχει την δυνατότητα να προσφέρει χρήματα μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας καθώς και με απ’ ευθείας μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρείται στην τράπεζα και στον οποίο (τραπεζικό λογαριασμό) συλλέγονται χρήματα για κάθε δράση ξεχωριστά. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί ο οικονομικός στόχος ενός έργου λόγω μη συγκέντρωσης του προβλεπόμενου ποσού τότε το έργο είτε ολοκληρώνεται μέχρι του σημείου εκείνου, που το συγκεντρωμένο ποσό επιτρέπει είτε αναστέλλεται η υλοποίηση του έργου και τα χρήματα επιστρέφουν στους δωρητές κατόπιν σχετικού αιτήματος τους είτε ο Σύλλογος αποφασίζει την ενίσχυση κάποιας άλλης δράσης με ενημέρωση των δωρητών, που θα πραγματοποιηθεί μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας ή του διαδικτυακού τόπου του Συλλόγου.

Δυνατότητα προσφοράς έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα προσφοράς σε είδος ή υπηρεσίες ανάλογα με την φύση, τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της εκάστοτε δράσης. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για την πορεία του προγράμματος και να λαμβάνει πληροφόρηση για το σύνολο των δράσεων του Συλλόγου. Σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) ο χρήστης παραλαμβάνει ηλεκτρονικά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση συναλλαγής, την απόδειξη είσπραξης. Σε περίπτωση μεταφοράς χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό της εκάστοτε δράσης ο χρήστης παραλαμβάνει ηλεκτρονικά την απόδειξη είσπραξης μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης. Ο χρήστης επίσης μπορεί να επιλέξει εάν η προσφορά του θα δημοσιοποιείται στον διαδικτυακό τόπο ή αντίστοιχη ιστοσελίδα κοινωφελούς δράσης του Συλλόγου ή όχι.

       2.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ

Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την δωρεά και να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας. Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή email στην διεύθυνση info@autismthessaly.gr  ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2410613112 εσωτ. 4 λογιστήριο,  Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 – 15:00.

Κατόπιν εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας μεταξύ του δωρητή και του προσώπου, που ζητεί την ακύρωση της δωρεάς και την επιστροφή των χρημάτων, τα χρήματα θα επιστραφούν/πιστωθούν  στον τραπεζικό λογαριασμό, από τον οποίο μεταφέρθηκαν και το χρονικό διάστημα επιστροφής των χρημάτων εξαρτάται από το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα.

Για την διαδικασία επιστροφής των χρημάτων της δωρεάς ο Σύλλογος δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα, που τυχόν ζητηθούν από το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα.

 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Σύλλογος δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα που αφορά τις κοινωφελείς δράσεις CROWDFUNDING ήτοι της συμμετοχικής χρηματοδότησης των διαφόρων δράσεων. Ως προς τις παρεχόμενες πληροφορίες ο Σύλλογος δεν ευθύνεται για λάθη, που δεν ήτανε δυνατόν να προβλεφθούν ή για λάθη που προέκυψαν ακούσια ή λάθη, που οφείλονται στην διακοπή λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου ή ιστοσελίδας ή λάθη, που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας.  

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/επισκέπτες κάθε ιστοσελίδας, που αφορά τις κοινωφελείς δράσεις CROWDFUNDING ήτοι της συμμετοχικής χρηματοδότησης των διαφόρων δράσεων αποδέχονται ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων χρήσεως αυτής της ιστοσελίδας και συμμορφώνονται πλήρως με το περιεχόμενο τους. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια τους.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το συνολικό περιεχόμενο κάθε ιστοσελίδας του Συλλόγου, που αφορά κοινωφελείς δράσεις CROWDFUNDING ήτοι συμμετοχικής χρηματοδότησης των διαφόρων δράσεων του Συλλόγου, αποτελεί ιδιοκτησία του Συλλόγου και διέπεται από τις κείμενες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα της ιστοσελίδας του Συλλόγου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Συλλόγου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν της της προηγούμενης γραπτής άδειας του Συλλόγου ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων ή προσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου για τις ανωτέρω ενέργειες. Τα ονόματα, εικόνες και διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν τον Σύλλογο προστατεύονται από τους ελληνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνιση τους στην ιστοσελίδα, που αφορά κοινωφελείς δράσεις CROWDFUNDING ήτοι συμμετοχικής χρηματοδότησης των διαφόρων δράσεων του Συλλόγου, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ CROWDFUNDING

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά δεδομένα, που χορηγείτε, υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της ελληνικής (Ν. 4624/2019) και της ενωσιακής (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και με την χρήση κάθε ιστοσελίδας, που αφορά κοινωφελείς δράσεις CROWDFUNDING ήτοι συμμετοχικής χρηματοδότησης των διαφόρων δράσεων του Συλλόγου παρέχετε την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών ή προσωπικών δεδομένων και επίσης δηλώνετε, ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς και αληθείς.

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Οι χρήστες/επισκέπτες κάθε ιστοσελίδας, που αφορά κοινωφελείς δράσεις CROWDFUNDING ήτοι συμμετοχικής χρηματοδότησης των διαφόρων δράσεων του Συλλόγου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το σύνολο των κείμενων εθνικών και ενωσιακών διατάξεων και το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης και συνεπώς να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδεχομένως να προκαλέσουν οποιαδήποτε μορφή βλάβης (υλική ή ηθική) ή οποιαδήποτε μορφή δυσλειτουργίας είτε στην ιστοσελίδα που αφορά κοινωφελείς δράσεις CROWDFUNDING είτε σε άλλους χρήστες/επισκέπτες ή άλλα τρίτα πρόσωπα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Οι χρήστες/επισκέπτες δηλώνουν ρητά, ότι είναι άνω των 18 ετών, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και συμφωνούν ανεπιφύλακτα, ότι θα χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι χρήστες/επισκέπτες κάθε ιστοσελίδας, που αφορά κοινωφελείς δράσεις CROWDFUNDING ήτοι συμμετοχικής χρηματοδότησης διαφόρων δράσεων του Συλλόγου προκειμένου να ολοκληρώσουν την αποστολή χρημάτων αλλά και για να διασφαλισθεί η περαιτέρω δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να ενημερώνεστε για νέες κοινωφελείς δράσεις θα σας ζητηθεί να χορηγήσετε στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας (όπως όνομα, επώνυμο, χώρα – περιοχή, πόλη, διεύθυνση, περιφέρεια, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email κ.λ.π.).

Ο Σύλλογος ουδεμία ευθύνη έχει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που πραγματοποιούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τα οποία συνεργάζεται για την υλοποίηση των δωρεών.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες όροι, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του χρήστη/επισκέπτη διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά από το ελληνικό Δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Λάρισας.

Η μη άσκηση ή μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, που απορρέει από του παρόντες όρους δεν συνιστά σε καμία περίπτωση σιωπηρή παραίτηση ή ρητή παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που ορίζει ο νόμος καθώς ο Σύλλογος  δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα του οποτεδήποτε ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi e-Commerce” της Nexi Payments Greece S.A. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.