Νέος Κανονισμός ΚΕΒΑ ΦΕΚ 4591 Β 2017 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

Νέος Κανονισμός ΚΕΒΑ ΦΕΚ 4591 Β 2017 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
27 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4591

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.80000/45219/1864/2017 -ΦΕΚ 4591/Β/27-12-2017

 

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/koine-upourgike-apophase-ph-80000-45219-1864-2017.html